ISGA conference - risk-taking + resilience survey

Kono ankēto wa kaigi sankasha no tame no monodesu. Rōma ji de kaka rete imasu.

 

Kenkyū no shōsai ya, shōko no shūshū o shien suru hōhō ni tsuite wa, o kurikkushitekudasai this blog post.

Anata no kaitō wa SurveyMonkey u~ebusaito de shūshū sa remasu. Okyakusama no kojin jōhō wa anzende tokumeideari, tōsha no chōsa ni nomi shiyō sa remasu. 

Shōsai wa o toiawase kudasai.  Anata kara no o ippō o omachishiteimasu.  O toiawase

We are grateful for the support of the following organisations and individuals, who have made it possible for us to undertake this research and share our findings with schools, early childhood settings and landscape designers in the UK and beyond.

gbsf_logo.png
LTL logo.png
ISGA logo.png
logo_hd_en.png